GARANTIE

Inzet van kennis en kunde

Hoogstaande kwaliteit

Isohvac kan hoogstaande kwaliteit garanderen doordat klanten kunnen rekenen op de inzet van kennis en kunde door alle medewerkers. Zij hebben een rijkdom aan ervaring, opgedaan gedurende de afgelopen decennia. Daarnaast kent de organisatie een erg vlakke structuur waardoor snel en adequaat gereageerd kan worden gedurende het gehele isolatieproces.

Deskundigheid

Dit wil zeggen dat zowel tijdens de engineering als bij de uitvoering een beroep gedaan kan worden op organisatorische en technische deskundigheid. Dezelfde deskundigheid wordt aangewend om innovatief te zijn ten aanzien van nieuwe producten en technieken. Deze zullen dan ook zeker ingezet worden als deze goed zijn voor zowel mens als milieu.

VEILIGHEID

Bescherming tegen letsel en schade

VCA**-gecertificeerd

Isohvac kan hoogstaande kwaliteit garanderen doordat klanten kunnen rekenen op de inzet van kennis en kunde door alle medewerkers. Zij hebben een rijkdom aan ervaring, opgedaan gedurende de afgelopen decennia. Daarnaast kent de organisatie een erg vlakke structuur waardoor snel en adequaat gereageerd kan worden gedurende het gehele isolatieproces.

Alle monteurs zijn ook in het bezit van het Certificaat Basisveiligheid. Kaderleden hebben het Certificaat Veiligheid Voor Operationeel Leidinggevenden.

VGM-plan

Iedere leidinggevende monteur is in het bezit van een persoonsgebonden VGM-map (Veiligheid, Gezondheid, Milieu). In deze map worden onder meer de jaarlijkse werkplek-audit, de verslagen van maandelijkse Toolbox-meetings en de ‘Instructie nieuwe medewerkers’ gearchiveerd. Bij ieder project maakt het VGM-plan deel uit van het plan van onze opdrachtgever. Het VGM-plan wordt tevens voorzien van de projectspecifieke eisen.

Speerpunten van de bedrijfsleiding

“We achten het van het grootste belang dat onze medewerkers en eigendommen tegen letsel en schade beschermd worden. Hierbij is uitgangspunt dat de werkgever en de medewerker samen de zorg dragen voor een veilige en verantwoorde werksituatie. Ons beleid is er dan ook op gericht persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen.”

De zorg voor de veiligheid geldt niet alleen voor onszelf, maar ook voor de veiligheid van derden. Eigenlijk voor allen die zich in de buurt van onze werkplek bevinden. Nieuwe medewerkers en ingeleend personeel worden vóór aanvang van de werkzaamheden mondeling en schriftelijk bekend gemaakt met het VGM-beleid middels de ‘Instructie nieuwe medewerkers’.”

Bij onze werkzaamheden houden we ons minimaal aan de geldende wetten, richtlijnen en voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Naast deze wettelijke bepalingen gelden de veiligheidsvoorschriften van onze eigen onderneming, maar ook de voorschriften van onze opdrachtgevers.”

VAKKENNIS

Diverse oplossingen

Thermische isolatie

De thermische isolatiewaarde van een materiaal is van vele factoren afhankelijk. Zo is het bijvoorbeeld gerelateerd aan de temperatuur die ontstaat in het materiaal. Hoe hoger deze temperatuur hoe lager de isolatiewaarde wordt. Daarnaast speelt ook de bekleding van de isolatie een rol. Een hoogglanzende metalen bekleding heeft een hogere isolatiewaarde dan een donkere bekleding van een kunststof materiaal.

Dampdichte isolatie

Bij koude installatieonderdelen is het noodzakelijk om deze niet alleen thermisch te isoleren maar tevens dampdicht. De dampdichtheid van de isolatie die wordt aangebracht is afhankelijk van het soort isolatiemateriaal en de dikte ervan. De weerstand tegen dampdiffusie wordt vaak uitgedrukt in een µ-waarde. Zo heeft bijvoorbeeld Armaflex een µ-waarde van 10.000. De werkelijke diffusieweerstand wordt uitgedrukt in de µd-waarde. Dit is de µ-waarde vermenigvuldigd met de dikte. Materialen die gebruikt kunnen worden voor koude installatieonderdelen zijn bijvoorbeeld Elastomeren en een minerale wol die voorzien is van een dampdichte aluminium afwerking. In beide gevallen is een juiste verwerking cruciaal om condensatie te voorkomen.

Brandveiligheid

De brandveiligheid van een gebouw moet te allen tijde gewaarborgd zijn. Diverse eisen liggen hieraan ten grondslag. Zo kan het zijn dat de ventilatie in bedrijf moet blijven óf juist niet. Bij vluchtwegen bijvoorbeeld, is een rookvrije doorgang van belang terwijl overslag van een brand van het ene naar het andere compartiment voorkomen dient te worden. Isohvac biedt hiervoor diverse oplossingen in de vorm van het brandwerend isoleren van een luchtkanaal, het brandwerend afwerken van een brandklep of leidingen in een sparing.

Gecertificeerd

Isohvac is gecertificeerd voor de verwerking van de producten van Kaiflex isolatie van Kaimann, Armaflex isolatie van Armacell en Teclit isolatie van de Rockwool voor het thermisch en dampdicht isoleren van koude installatieonderdelen ter voorkoming van condensvorming.

Ook is Isohvac vertrouwd met het brandwerend isoleren van een installatieonderdelen of het brandwerend afwerken van sparingen. Dit kan met producten van bijvoorbeeld Promat, Flamepro en anderen.

DEMORUIMTE

Staalkaart van materialen

Diverse soorten isolatie

In onze demoruimte kunnen we u meer laten zien van de diverse soorten isolatie. Ook alternatieven zoals bijvoorbeeld ecologisch verantwoorde en zeer effectieve schapenwol zijn door ons in het verleden toegepast en zijn hier bemonsterd. Uiteraard komt ook het brandwerend isoleren en afwerken hier uitgebreid aan bod.

Nieuwe demoruimte

Onze nieuwe demoruimte bevindt zich direct bij de ingang op de receptie. Om in de toekomst te laten zien wat er allemaal speelt op luchtbehandelingsgebied denken we na over het inrichten van een aparte ruimte met proefopstelligen. Tot die tijd kunnen we in onze hal proefopstellingen bouwen of gebruik maken van het aanwezige filmmateriaal.

Database

Snelle controle

Database

Door middel van een een app maken we een logboek aan en verzorgen we de administratie van uw brandwerende doorvoeren. Alle informatie wordt verzameld in een database. Bij elke doorvoering plaatsen wij een sticker met het projectnummer als verwijzing naar de doorvoer. Zo kunt u te allen tijde beschikken over up-to-date informatie over uw doorvoeren binnen het project.