VACATURES

Vaklui zijn altijd welkom

Bekijk de video

Kom werken bij Isohvac, Airpro of Montair!

Als je op zoek gaat naar een (nieuwe) werkgever zijn er vanzelfsprekend een aantal zaken waar je goed op let. Hoe de sfeer op het bedrijf is, wat de doorgroeimogelijkheden zijn en of je een beetje lekker verdient natuurlijk. Bij Isohvac is dat allemaal prima in orde! 

De isolatie is een inte­res­sante tech­ni­sche branche die volop in ontwik­ke­ling is en waar steeds weer veel nieuwe tech­nieken en mate­ri­alen toege­past worden. Als je een tech­ni­sche oplei­ding hebt gehad zijn er bij Isohvac voldoende moge­lijk­heden om aan het werk te gaan. Isohvac is een bedrijf dat lucht­ka­nalen en leiding­werk isoleert bij projecten in de utili­teit, zorg, indu­strie en reno­va­tie­markt. Op onze website kun je op de projec­ten­pa­gina zien waar Isohvac zoal aan het werk geweest is.

Bij Isohvac is altijd plaats voor enthou­si­aste jongens en meiden die aan de slag willen als monteur, modelleur/werkvoorbereider, calcu­lator, project­leider of produc­ten­gi­neer. Ook kun je er een baan vinden als logis­tiek of admi­ni­stra­tief mede­werker. De Airpro holding bestaat uit drie bedrijven, Airpro, Isohvac en Montair, ieder met hun eigen specialisme.

Airpro/Isohvac is een bedrijf waar in totaal nu onge­veer 75 mensen werken. De meesten daarvan zijn dage­lijks op de verschil­lende bouw­lo­ca­ties waar de projecten uitge­voerd worden. Op kantoor in Waalwijk werken we met zo’n 30 mensen aan de plan­ning en onder­steu­ning van die projecten. Daarmee is Airpro/Isohvac een rela­tief compact bedrijf.

Doordat het bedrijf compact is zijn de lijnen kort, er zijn geen drem­pels binnen het bedrijf. Er is een fijne, ontspannen werk­sfeer met veel colle­gi­a­li­teit tussen de mede­wer­kers. Isohvac is een stabiel bedrijf met weinig verloop. Er is een goede bege­lei­ding voor nieuwe werk­ne­mers door middel van een buddy­pro­gramma en veel werk­ne­mers zijn binnen het bedrijf opge­leid voor een nieuwe functie. Ook is er een groot aanbod aan cursussen waar­door je je in nieuwe rich­tingen kunt speci­a­li­seren. Er zijn dus voldoende door­groei­mo­ge­lijk­heden binnen Isohvac.

Isohvac is een flexibel bedrijf, de belo­ning is uitste­kend maar belang­rijker is dat er ook veel posi­tieve feed­back gegeven wordt, waar­door je je gewaar­deerd zult voelen. Naast het werk is er natuur­lijk ook veel ruimte voor ontspan­ning en een feestje. Isohvac zorgt goed voor zijn werk­ne­mers en is dus een erg leuke werkplek!

Isohvac isoleert naast de lucht­ka­nalen van Airpro ook leiding­werk op projecten in de utili­teit, zorg, indu­strie en reno­va­tie­markt in Nederland.

Isohvac Art in Isolatie.

Airpro ontwerpt, levert en monteert lucht­be­han­de­lings­in­stal­la­ties in de utili­teit, zorg, indu­strie en reno­va­tie­markt in Nederland

Airpro Art in Air.

Montair is de orga­ni­satie die de instal­la­ties van Airpro installeert.

Montair Art in montage.

WERKNEMERS

Vaklui zijn altijd welkom

Bekijk de video

Wij zijn op zoek naar een

Projectleider Isolatietechniek

Heb je inte­resse? Neem dan contact met ons op via e‑mail

Reacties werk­ne­mers

Voor meer infor­matie kunt u contact opnemen met
de heer J. Crebolder, tele­foon­nummer 0416 – 65 28 93.

E‑mailen kan recht­streeks naar hjansen@airprobv.nl
U kunt ook schrijven naar:
Isohvac BV
T.a.v. afde­ling personeelszaken
Postbus 579
5140 AN Waalwijk

Isohvac isoleert naast de lucht­ka­nalen van Airpro ook leiding­werk op projecten in de utili­teit, zorg, indu­strie en reno­va­tie­markt in Nederland.

Isohvac Art in Isolatie.

Airpro ontwerpt, levert en monteert lucht­be­han­de­lings­in­stal­la­ties in de utili­teit, zorg, indu­strie en reno­va­tie­markt in Nederland

Airpro Art in Air.

Montair is de orga­ni­satie die de instal­la­ties van Airpro installeert.

Montair Art in montage.

BEDRIJVEN

Om projecten aan te nemen

Bekijk de video

ZZP’ers en isolatiebedrijven

Wij zoeken bedrijven die onder leiding van een chef­mon­teur de isolatie van een project aannemen.

Wij vragen
• erva­ring isolatie van leiding­werk en luchtkanalen;
• VCA-diploma;
• werk­zaam in heel Nederland;
• goed­ge­keurd gereed­schap en klimmateriaal.

Reacties bedrijven

Voor meer infor­matie kunt u contact opnemen met
de heer B. Sterrenburg, tele­foon­nummer 0416 – 65 28 93

E‑mailen kan recht­streeks naar info@isohvacbv.nl
U kunt ook schrijven naar
Isohvac BV
T.a.v. B. Sterrenburg
Postbus 579
5140 AN Waalwijk