STRUCTUUR

Een uitgebreid team van specialisten

Het is een uitda­ging de wensen van de opdracht­gever binnen de beschik­bare tijd waar te maken.

Historie

Airpro is in 2005 gestart door Marcel Schoof en Piet Hobo. In 2016 heeft Piet Hobo zijn aandelen over­ge­dragen aan Bartho Sterrenburg en Jacques Crebolder. Beide zijn goed thuis in de markt van lucht­ka­nalen en klimaat­tech­niek. Deze directie bracht in korte tijd een uitge­breid team van speci­a­listen bij elkaar.

Isohvac is binnen de Airpro holding opge­richt in 2013 om de bestaande klanten van Airpro verder te ontzorgen. Met een aantal speci­a­listen op het gebied van isolatie is binnen afzien­bare tijd een bedrijf opgezet met korte lijnen en infor­mele contacten. 

Flexibele organisatie

Directie en bedrijfs­lei­ding zijn verant­woor­de­lijk voor het alge­hele bedrijfs­proces. De opera­ti­o­nele orga­ni­satie wordt aange­stuurd door de projectleiding.

Naast de eigen mensen werken we samen met gespe­ci­a­li­seerde bedrijven waar­door een flexi­bele orga­ni­satie ontstaat. Isohvac maakt deel uit van Airpro Holding BV. In totaal zijn er zo’n 15 mensen werk­zaam op de diverse Isohvac projecten.

Kernwaarden

De uitda­ging voor Isohvac ligt erin om de wensen van de opdracht­gever binnen de beschik­bare tijd waar te maken, geheel conform de laatste normen en inzichten op het gebied van kwali­teit, milieu en veilig­heid. Daarom heeft Isohvac, behalve de kunst van het isoleren ook de volgende drie – even belang­rijke – kernwaarden.

ART IN
PEOPLE

Het belang­rijkste kapi­taal van Isohvac zijn de mensen. Stuk voor stuk speci­a­listen op hun eigen gebied. Voor Isohvac schuilt de kunst erin om voor elk project exact de juiste mensen samen te brengen in een soepel opere­rend team.

ART IN
QUALITY

De basis voor elk geslaagd project vormen de juiste producten en dien­sten. De kwali­teit van de mate­ri­alen, de juiste ontwerpsoft­ware en de ontwik­ke­ling van effi­ci­ënte montagetechnieken.

ART IN
SUSTAINABILITY

Isohvac zet groot in op duur­zaam­heid en maat­schap­pe­lijk verant­woord onder­nemen en heeft een voor­uit­stre­vende visie op de manier waarop producten, tech­nieken en mensen worden toege­past en ingezet.

DIENSTENPAKKET

Thermische, dampdichte, akoestische en brandwerende isolatie

Alle speci­a­li­teiten en deskun­dig­heid die vereist zijn om een kwali­ta­tief hoog­staand isola­tie­pakket aan te bieden.

Isolatiewerkzaamheden

Het dien­sten­pakket van Isohvac bestaat uit het verrichten van alle voor­ko­mende isola­tie­werk­zaam­heden van HVAC-installaties. Dit zijn alle gebouw­ge­bonden instal­la­ties zoals lucht­be­han­de­lings­sys­temen, GKW en cv-installaties, tapwa­ter­lei­dingen, vuilwater- en hemel­wa­ter­af­voer enzo­voorts. Dit kan zowel ther­mi­sche, damp­dichte, akoes­ti­sche en brand­we­rende isolatie zijn

Gespecialiseerd

Binnen het werk­ne­mers­be­stand van Isohvac treffen we alle speci­a­li­teiten en deskun­dig­heid aan die vereist zijn om een kwali­ta­tief hoog­staand isola­tie­pakket aan te bieden. Mede vanwege de nauwe banden met Airpro is het ther­misch, damp­dicht, akoes­tisch en brand­we­rend isoleren van lucht­tech­ni­sche instal­la­ties een speci­a­li­teit van Isohvac.

Flexibel bedrijf

Isohvac is een flexibel, sterk gede­cen­tra­li­seerd bedrijf. Dit heeft als voor­deel dat er altijd mede­wer­kers en mate­rieel in de nabij­heid van de diverse projecten beschik­baar zijn. De monteurs zijn over heel Nederland verspreid en verzorgen het totale werkgebied.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen Isohvac leeft een groot maat­schap­pe­lijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Verantwoordelijkheid

Binnen Isohvac leeft een groot maat­schap­pe­lijke verant­woor­de­lijk­heids­ge­voel. Daarom is op geheel eigen wijze invul­ling gegeven aan de aspecten People, Planet en Profit in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook wordt een actief beleid gevoerd omtrent het gebruikt van verant­woorde, duur­zame isola­tie­ma­te­ri­alen en lijmen.

People

Speerpunten op het gebied van People binnen Isohvac zijn kennis­over­dracht en Veiligheid. Het opzetten van een eigen demoruimte en het VCA** certi­fi­caat zijn hier spre­kende voor­beelden van.

Planet

Voor het behoud van onze leef­om­ge­ving zijn bij de onlangs uitge­voerde reno­vatie alle ramen en kozijnen vervangen. De nieuwe ramen zijn voor­zien van HR++ glas. Tevens is de gasmeter verwij­derd en wordt het gehele pand verwarmd en gekoeld met behulp van warm­te­pompen.  Met dit alles is een ener­gie­label van A+++ gere­a­li­seerd. 

Tevens wordt via de CO2 foot­print calcu­latie de werke­lijke CO2 uitstoot gemo­ni­tord. Zie www.duurzameleverancier.nl

Profit

Door een actief beleid te voeren op het gebied van nieuwe tech­no­lo­gieën, mate­ri­alen en gereed­schappen tracht Isohvac, ook op langere termijn, finan­cieel gezond te blijven.