Project omschrijving

Fraai weggewerkte kanalen

Het NMM (Nationaal Militair Museum) in Soesterberg is in 2014 geopend. Het is een nieuw toon­aan­ge­vend museum over de krijgs­macht van Nederland in verleden, heden en toekomst. Het museum is ontstaan uit het Legermuseum uit Delft en het Militaire Luchtmacht Museum in Soesterberg. Het gebouw is gere­a­li­seerd op de voor­ma­lige vlieg­basis Soesterberg en is van inter­na­ti­o­nale allure. Het gebouw omvat naast prach­tige mili­taire voer­tuigen nog expo­si­tie­ruimtes en thema­ruimtes inclu­sief een restau­rant. Naast het museum op het terrein is er een uitkijk­toren en een depot­ge­bouw waar de demon­stra­tie­voer­tuigen gestald kunnen worden.

Behalve de isolatie van alle leiding­werk (CV, GKW, water, HWA en VWA) heeft Isohvac ook de isolatie van de lucht­ka­nalen uitge­voerd. Het speci­fieke aan de isolatie van de lucht­ka­nalen was de grote hoeveel­heid zicht­werk in het gebouw. Alle zicht­wer­k­iso­latie is dan ook uitge­voerd in Armaflex zodat de aange­brachte instal­la­ties één werden met het gebouw en geen aflei­ding veroor­zaken van bijvoor­beeld de vlieg­tuigen die in het gebouw opge­hangen zijn. In verband met de hoogte van de begane grond (meer dan 20 meter) hebben onze isoleer­ders weken­lang op een hoog­werker de isola­tie­werk­zaam­heden uitgevoerd.

Opdrachtgever:

Airpro / Heijmans / Sebrechts